POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 maja 2018 roku

MIESZKAŃCY KALIFORNII – DODATKOWE UPRAWNIENIA wynikające z kalifornijskiej ustawy o prywatności konsumentów

Amer Sports zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych oraz prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakiego rodzaju informacje gromadzimy w związku z naszymi produktami oraz usługami oraz w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy wskazane informacje. Użyty w niniejszej Polityce termin „dane osobowe” należy rozumieć, jako informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tj. osoby fizycznej).

„Amer Sports” odnosi się do Amer Sports Corporation, w tym do wszystkich spółek wchodzących w skład grupy, spółek zależnych oraz jednostek powiązanych (również określanych w niniejszym dokumencie, w zależności od kontekstu, jako „my”, „nas” lub „nasz”). Marki Amer Sports zostały wymienione pod adresem www.amersports.com/brands. Przyjmujecie Państwo do wiadomości oraz wyrażacie zgodę, aby Państwa dane osobowe były wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką przez jedną lub więcej spółek grupy Amer Sports, które w tym wypadku będą miały status, indywidualnie lub wspólnie, administratora danych.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych zebranych w związku z produktami oraz usługami oferowanymi przez Amer Sports oraz w związku z innymi formami kontaktu z nami, gdy poprzez odpowiednie postanowienie lub innego rodzaju odniesienie wskazuje się na stosowanie niniejszej Polityki, na przykład, w związku z naszymi produktami, stronami internetowymi, programami oraz innymi rodzajami usług oferowanych przez Amer Sports, głównie w formie elektronicznej, a także w związku z innymi usługami takimi jak obsługa klienta, usługi gwarancyjne, imprezy dla klientów lub promocje i kampanie.

Zazwyczaj udostępniamy dodatkowe warunki dotyczące prywatności w związku z poszczególnymi produktami i usługami Amer Sports. Takie szczegółowe warunki dotyczące produktu lub usługi mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszej Polityki w przypadku wystąpienia pomiędzy nimi konfliktu. Nasze produkty lub usługi mogą ponadto zawierać linki lub odniesienia do stron internetowych innych firm lub usług podmiotów trzecich, które posiadają odrębne polityki prywatności. Zalecamy uważne czytanie polityk prywatności, mających zastosowanie do takich usług. Amer Sports nie ponosi odpowiedzialności za treści lub praktyki odnoszące się do prywatności, które związane są z usługami podmiotów trzecich.

Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagana jest Państwa zgoda w celu przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce, może zostać ona wyrażona poprzez zaznaczenie okienka poświadczającego Państwa zgodę, wybór ustawień technicznych dla usługi lub strony internetowej lub za pośrednictwem innego oświadczenia lub zachowania wyraźnie wyrażającego Państwa zgodę na przetwarzanie danych - w zależności od produktu, strony internetowej, usługi lub programu, z jakiego Państwo korzystacie.

 

ZEBRANE DANE

Zazwyczaj zbieramy Państwa dane osobowe, kiedy kupujecie Państwo nasze produkty lub usługi, rejestrujecie się lub korzystacie z naszych serwisów internetowych, korzystacie z promocji lub bierzecie udział w kampaniach, a także w innych okolicznościach, gdy wchodzicie Państwo z nami w interakcję. Poniżej znajdują się przykłady kategorii danych, które od Państwa zbieramy.

Informacje techniczne. W większości przypadków, możecie Państwo odwiedzać nasze strony internetowe lub korzystać z naszych produktów lub usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednakże niektóre informacje techniczne są rutynowo zbierane, jako standardowy element korzystania przez Państwa z naszych usług. Informacje takie obejmują na przykład: Państwa adres IP; czas dostępu; stronę internetową, z której Państwo zostaliście skierowani; strony, które odwiedzacie; odnośniki, na które klikacie; banery reklamowe i inne treści, które przeglądacie; informacje o Państwa urządzeniach oraz inne informacje techniczne, które przekazywane są nam przez przeglądarkę internetową oraz inne informacje, które mogą być w inny sposób zebrane w związku z określonymi produktami lub usługami. Kiedy korzystacie Państwo z naszych usług lub w inny sposób wchodzicie Państwo z nami w interakcję za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, pewne dodatkowe informacje, takie jak numer subskrypcji Państwa telefonu komórkowego, mogą zostać przesłane do nas przez operatorów komórkowych, jako standardowy element takiej komunikacji. Prosimy, aby zapoznali się Państwo także z sekcją „Korzystanie z plików cookies oraz web beacons”.

Informacje przekazywane nam przez Państwa. Kiedy rejestrujecie się Państwo na naszych serwisach internetowych, dokonujecie zakupu, korzystacie z promocji lub w inny sposób wchodzicie z nami w interakcję, możemy poprosić Państwa o podanie nam informacji takich jak: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, nazwa użytkownika, hasło oraz inne dane potwierdzające tożsamość, które wymagane są do uwierzytelnienia użytkowników oraz zatwierdzenia ich działań. Wskazane dane mogą być także wymagane w celu dostarczenia zamówionych produktów oraz usług lub w celu komunikowania się oraz do informowania o lokalizacji, informacji o trasie, przesyłania zdjęć, itp. Możemy zbierać dane podstawowe, informacje demograficzne, na przykład: wiek, płeć, kod pocztowy oraz preferencje językowe.

Możemy także zbierać inne informacje podawane przez Państwa, takie jak wyrażenie zgody, preferencje oraz informacje zwrotne (opinie), informacje związane z Państwa urządzeniem oraz inne tego typu, które zostaną nam przekazane przez Państwa. Należy pamiętać, że niektóre anonimowe informacje zebrane od Państwa mogą stracić przymiot anonimowości, w momencie przekazania nam przez Państwa swoich danych osobowych. Niektóre z naszych usług umożliwiają także przesyłanie informacji o innych osobach, na przykład: w przypadku złożenia zamówienia na produkt, który ma zostać przesłany bezpośrednio do innego odbiorcy.

Szczególne kategorie danych osobowych. Możemy zbierać Państwa dane biometryczne oraz dane dotyczące zdrowia, takie jak ciśnienie krwi, tętno, odciski palców lub inne, w zależności od zakupionej usługi lub produktu. Użytkownicy są wyraźnie zobowiązani do wyrażenia zgody na zbieranie takich informacji przy każdej usłudze lub produkcie, których te dane dotyczą. Dla niektórych usług lub programów zgoda może zostać wyrażona poprzez dostosowanie ustawień programu lub usługi. Odmowa udzielenia zgody może mieć wpływ na wykonanie danej usługi.

Transakcje z nami. Zbieramy lub prosimy o informacje związane z Państwa zakupem lub korzystaniem z naszych produktów lub usług, a także w związku z innymi Państwa interakcjami z nami. Takie informacje mogą zawierać, na przykład, szczegóły dotyczące: zapytań lub wniosków, produktów i usług (w tym szczegóły dotyczące dostawy), kupna (w tym dokonanej płatności, karty kredytowej, adresu na fakturze, czeków kredytowych oraz innych tego typu informacji), umowy pomiędzy Państwem a Amer Sports, rejestrów dotyczących kontaktów oraz komunikacji, informacji i szczegółów przekazanych nam przez Państwa oraz innych tego typu danych związanych z transakcją. Możemy także, zgodnie z obowiązującym prawem, rejestrować i nagrywać Państwa komunikację nawiązywaną z obsługą klienta lub z innymi podobnymi punktami kontaktowymi.

Dane dotyczące lokalizacji. Niektóre usługi mogą wykorzystywać dane o Państwa lokalizacji. Wykorzystywanie danych dotyczących lokalizacji wymaga jednak Państwa wcześniejszej zgody w odniesieniu do poszczególnych usług.

Dane uzyskane od podmiotów trzecich. Dodatkowo, obok danych otrzymywanych od Państwa, możemy uzyskiwać – zgodnie z obowiązującym prawem – określone dane osobowe od firm udostępniających te dane lub z innych publicznie dostępnych rejestrów. Mogą się w tym zawierać takie dane osobowe, jak informacje kredytowe oraz aktualizacje danych adresowych.

 

CELE PRZETWARZANIA

Amer Sports przetwarza Państwa dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce i/lub dodatkowych informacjach dotyczących prywatności. Należy pamiętać, że jeden lub więcej celów mogą mieć zastosowanie jednocześnie.

Dostarczanie produktów i usług. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi, spełnienia innych Państwa wniosków związanych m.in. z obsługą klienta, przetwarzania zamówienia lub w innych celach niezbędnych do wykonania lub wprowadzenia w życie umowy pomiędzy Państwem a Amer Sports. Możemy także przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, w celu identyfikacji oraz w celu zapobiegania i wykrywania oszustw i innych nadużyć.

Rozwój produktów i usług. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu rozwoju naszych produktów i/lub usług. Jednakże w większości przypadków do rozwoju naszych produktów i usług używamy danych zbiorczych i statystycznych, z pominięciem danych bezpośrednio Państwa identyfikujących. Możemy także przetwarzać i korzystać z Państwa danych osobowych w celu personalizacji naszej oferty oraz w celu dostarczania usług lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb, na przykład poprzez rekomendacje oraz wyświetlanie zindywidualizowanych treści i reklam. Możemy łączyć dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Państwa z określonych produktów i/lub usług Amer Sports z innymi danymi osobowymi posiadanymi przez nas, z wyjątkiem danych zebranych w innym celu.

Komunikacja z Państwem oraz marketing. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe do komunikowania się z Państwem, na przykład w celu przesłania informacji związanych z naszymi produktami i/lub usługami, których Państwo używacie lub w celu przeprowadzenia badań zadowolenia konsumentów. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Cele marketingowe mogą obejmować wykorzystywanie danych osobowych dla spersonalizowanego marketingu lub w celach badawczych – zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład w celu przeprowadzenia badań rynku oraz informowania Państwa o naszych produktach, usługach lub promocjach, za pośrednictwem naszych lub należących do podmiotów trzecich usług elektronicznych lub innych.

Ponadto, niektóre z naszych produktów i usług mogą być użyte w celu promowania produktów i usług innych firm. Jednakże Amer Sports nie ujawni Państwa danych osobowych takim firmom w ich celach marketingowych bez Państwa uprzedniej zgody.

Tworzenie profilu/ personalizacji. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu tworzenia profilu/ personalizacji, które następnie zostaną wykorzystane przy zindywidualizowanym, bezpośrednim marketingu oraz w celu ulepszania naszych produktów i usług. Możemy także tworzyć zbiorcze oraz statystyczne informacje na podstawie Państwa danych osobowych. Tworzenie profilu/ personalizacji obejmuje zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych do dokonania oceny, analizowanie lub przewidywanie Państwa osobistych preferencji lub interesów w celu, na przykład, przesyłania Państwu wiadomości marketingowych dotyczących produktów lub usług najlepiej do Państwa dopasowanych.

 

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim na zasadach określonych poniżej w niniejszej Polityce lub w przypadku obowiązku wynikającego z obowiązującego prawa.

Spółki grupy Amer Sports. Przyjmujecie Państwo do wiadomości oraz wyrażacie zgodę, abyśmy udostępniali Państwa dane osobowe spółkom z grupy Amer Sports oraz przekazywali Państwa dane osobowe do użytku przez inną spółkę grupy Amer Sports dla celów określonych w niniejszej Polityce, w przypadku, gdy spółka / spółki z grupy Amer Sports dostarczają usługi Państwu lub innym spółkom z grupy Amer Sports. Mogą się w tym zawierać, przykładowo, rozliczanie i dostarczanie zakupionych przez Państwa produktów, dostarczanie usług, takich jak obsługa klienta, rozwój i serwis rozwiązań cyfrowych oraz zarządzanie i analiza Państwa danych osobowych, a także tworzenie profilu/ personalizacji, jak zostało określone powyżej. Inne spółki/ marki należące do grupy Amer Sports, których nie subskrybują Państwo oddzielnie jako klienci, nie będą wysyłać Państwu marketingowych wiadomości e-mail ani wiadomości tekstowych.

Rezygnacja z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail/ SMS. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail poprzez zastosowanie się do instrukcji zawartych w tych wiadomościach e-mail (zwykle poprzez udostępniony link „unsubscribe/ rezygnacja z subskrypcji”) lub poprzez skontaktowanie się z odpowiednią spółką/ marką z grupy Amer Sports zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach e-mail oraz na stronie internetowej odpowiedniej spółki. W przypadku rezygnacji, nadal możemy wysyłać Państwu wiadomości e-mail niezwiązane z marketingiem, takie jak powiadomienia o usługach raz inne informacje, a w przypadku klientów biznesowych, możemy wysyłać informacje dotyczące relacji biznesowych. Mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości SMS związanych z marketingiem bezpośrednim poprzez skontaktowanie się z odpowiednią spółką/ marką z grupy Amer Sports, jak zostało określone na ich stronie internetowej lub, jeśli jest to możliwe, poprzez wiadomość SMS.

Dostawcy usług oraz inne autoryzowane podmioty trzecie. Możemy przekazać Państwa dane osobowe do autoryzowanych podmiotów trzecich, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Amer Sports w celach określonych w niniejszej Polityce, takich jak np. podmioty świadczące usługi techniczne, logistyczne, e-commerce, marketingowe i inne. Takie podmioty nie są upoważnione do wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach innych niż te, do których realizacji dane zostały zebrane. Wymagamy także od tych podmiotów, aby działały w zgodzie z obowiązującym prawem oraz niniejszą Polityką, a także by stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Możemy także przekazać Państwa dane osobowe partnerowi usługowemu, w tym dane dotyczące tętna, danych biometrycznych lub innych, związanych ze zdrowiem, w sytuacji, gdy korzystacie Państwo z takiej usługi, w której zewnętrzna firma potrzebuje przetwarzać tego typu dane do świadczenia właściwej usługi lub gdy wyraziliście Państwo odrębną zgodę, aby zewnętrzna firma mogła przetwarzać Państwa dane w związku z usługami lub produktami Amer Sports.

Międzynarodowy przekaz danych. Nasze produkty i usługi mogą być dostarczane z wykorzystaniem środków oraz serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie. W związku z tym, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza kraj, w którym korzystacie Państwo z naszych usług, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w których poziom zabezpieczenia danych może zostać uznany za nieodpowiedni przez Komisję Europejską. W takich sytuacjach podejmujemy działania, aby zostały zapewnione właściwe zabezpieczenia dla Państwa danych osobowych, zgodne z mającym zastosowanie prawem. Dla międzynarodowego przekazywania Państwa danych osobowych zasadniczo polegamy na umowach opierających się na Standardowych Klauzulach Umownych („SKU”) Komisji Europejskiej. Możecie Państwo znaleźć SKU tutaj. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o międzynarodowym przekazywaniu Państwa danych osobowych, możecie skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej.

Inne przypadki ujawnienia. Możemy ujawnić lub w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony uzasadnionych interesów Amer Sports, na przykład w sądowych postępowaniach cywilnych lub karnych.

Fuzje i przejęcia. W przypadku, jeśli zdecydujemy się sprzedać, zakupić, dokonać fuzji lub w inny sposób zreorganizować naszą działalność w poszczególnych krajach, może to wówczas oznaczać, że ujawnimy dane osobowe potencjalnemu lub rzeczywistemu nabywcy i jego doradcom lub otrzymamy dane osobowe od sprzedawcy i jego doradców – w celu realizacji takich transakcji.

 

DANE DOTYCZĄCE NIELETNICH

Amer Sports nie dąży do zbierania jakichkolwiek informacji o osobach niepełnoletnich, ani nie angażuje się w jakiekolwiek transakcje z nimi. Nasze bazy danych mogą jednak zawierać dane osobowe dzieci, ponieważ nie zawsze możliwe jest precyzyjne ustalenie wieku użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu do usługi wobec każdej osoby niepełnoletniej lub wobec której powzięliśmy uzasadnione wątpliwości co do jej pełnoletności.

Zgodnie z polityką Amer Sports prosimy, aby nieletni nie dokonywali zakupów, ani nie podejmowali innych czynności prawnych w związku z naszymi produktami lub usługami bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, chyba że inne uprawnienia wynikają z obowiązującego prawa. W sytuacji, gdy osoba nieletnia posiada zgodę swojego opiekuna prawnego, musi być w stanie przedstawić taką zgodę na naszą prośbę.

 

JAKOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności i aktualności posiadanych przez nas danych osobowych oraz dbamy o usuwanie danych osobowych nieaktualnych, w inny sposób nieprawidłowych lub niepotrzebnych.

Niektóre produkty i usługi Amer Sports mogą umożliwić Państwu zarządzanie swoim profilem oraz informacjami na nim zawartymi. Zachęcamy Państwa do okresowego wglądu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Państwa profilu w celu upewnienia się, że dane są prawidłowe oraz aktualne. Należy pamiętać, że dla takich elektronicznych usług, w których mogą Państwo zarządzać swoim profilem, Państwa obowiązkiem jest przekazanie nam prawidłowych danych, a także aktualizowanie przesłanych danych osobowych, w sytuacji gdy ulegają one zmianom.

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celów, o których mowa lub przez okres wymagany obowiązującym prawem.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Amer Sports wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) w celu zapobiegania i minimalizowania ryzyka związanego z dostarczaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Wskazane środki bezpieczeństwa obejmują, w stosownych wypadkach, stosowanie zapory typu firewall oraz bezpiecznych urządzeń serwerowych, szyfrowanie, wdrażanie systemów i procesów opartych na właściwych prawach dostępu, staranny dobór osób zaangażowanych, odpowiednie szkolenia pracowników Amer Sports odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz inne odpowiednie środki niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem. W razie potrzeby możemy tworzyć kopie zapasowe oraz stosować inne podobne środki, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych osobowych. Gdy któraś ze stron internetowych Amer Sports wspiera transakcje on-line, będziemy wówczas stosować właściwy standard zabezpieczeń, jak np. standard dostępny za pośrednictwem protokołu Secure Socket Layer („SSL”), w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa transakcji internetowych.

 

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES ORAZ WEB BEACONS

Przy okazji Państwa wizyty na stronie internetowej Amer Sports, na Państwa komputerze mogą być umieszczane informacje w formie plików tekstowych „cookies”, w celu umożliwienia rozpoznania Państwa komputera. Korzystanie przez nas z plików ma na celu zapewnienie Państwu korzyści, takich jak wyeliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzania przez Państwa hasła w czasie sesji lub ponownego wprowadzania zamówionych produktów do koszyka, w sytuacji gdy nie zakończycie Państwo transakcji w trakcie jednej wizyty. Pliki cookies są także wykorzystywane w celu analizy natężenia ruchu na stronie internetowej oraz w celu tworzenia profili.

Niektóre ze stron internetowych Amer Sports mogą ponadto wykorzystywać inne technologie lokalnego przechowywania, takie jak Local Shared Object (zwane także jako pliki „Flash cookies”) oraz lokalne przechowywanie zgodne ze standardem HTML5. Powyższe technologie są podobne do plików cookies opisanych powyżej, ponieważ także są zapisywane na Państwa urządzeniu i mogą być wykorzystywane do przechowywania pewnych informacji o Państwa aktywności i preferencjach. Jednakże wskazane technologie mogą wykorzystywać inne niż pliki cookies elementy Państwa urządzenia i w związku z tym możecie Państwo nie mieć do nich dostępu za pośrednictwem standardowych narzędzi przeglądarki internetowej lub standardowych ustawień. Możecie Państwo uniemożliwić przechowywanie plików Flash cookies postępując zgodnie z instrukcją, dostarczoną przez firmę Adobe pod adresem http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Amer Sports może także wykorzystywać tzw. znaczniki nawigacji web beacons (lub „znaczniki pikseli”) w związku z niektórymi stronami internetowymi. Jednak nie wykorzystujemy ich w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników osobiście. Web beacons są najczęściej obrazami graficznymi umieszczonymi na stronie internetowej w celu liczenia użytkowników odwiedzających stronę internetową i/lub w celu dostępu do właściwych plików cookies. Informacje te wykorzystywane są w celu ulepszania naszych usług. Web beacons zasadniczo nie przechowują innych informacji niż te, które przekazywane są przez Państwa przeglądarkę internetową, jako standardowy element każdej komunikacji internetowej. W przypadku, gdy wyłączycie Państwo pliki cookies, web beacons nie będą już w stanie śledzić Państwa indywidualnej aktywności. Web beacons może jednak w dalszym ciągu zbierać informacje o wizytach z Państwa adresu IP. Informacje takie jednak nie będą nadawały się do personalnej identyfikacji.

Jeśli chcecie Państwo dezaktywować pliki cookies lub być poinformowani zanim zostaną wprowadzone, możecie Państwo to zrobić za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Na przykład, jeśli korzystacie Państwo z przeglądarki Internet Explorer, wyłączenie lub zarządzanie plikami cookies może się odbyć zgodnie z instrukcją dostępną tutaj. Pozostałe informacje dotyczące kontrolowania plików cookies można znaleźć pod adresem: https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options. Jednak my nie będziemy w stanie świadczyć pewnych usług, a Państwo nie będą mogli przeglądać pewnych elementów stron internetowych, jeśli będziecie mieli Państwo dezaktywowane pliki cookies.

Niektórzy z naszych partnerów biznesowych, których treści są powiązane z naszą stroną internetową lub do których prowadzą linki z naszej strony internetowej, mogą także wykorzystywać pliki cookies lub web beacons. My jednakże nie mamy dostępu, ani kontroli nad takimi plikami.

Przyjmujecie Państwo do wiadomości oraz wyrażacie zgodę na przechowywanie plików cookies, wykorzystywanie innych technologii lokalnego przechowywania, przechowywanie web beacons oraz innych informacji na Państwa urządzeniach oraz wyrażacie Państwo zgodę na dostęp przez nas lub wyżej wymienione podmioty do takich plików cookies, technologii lokalnego przechowywania, beacons oraz informacji.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji oraz dostępu do Państwa danych osobowych przez nas zebranych. Ponadto, macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia, sprostowania, utajnienia lub usunięcia wszelkich niekompletnych, nieprawdziwych, niepotrzebnych lub nieaktualnych danych osobowych, które Państwa dotyczą i są w naszym posiadaniu. Nie możemy jednak usunąć takich danych osobowych, jeśli są konieczne do wypełnienia wiążących zobowiązań prawnych lub jeśli dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Macie Państwo prawo do żądania i otrzymania, w powszechnie stosowanej oraz maszynowo czytelnej formie, zgormadzonych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą. W przypadku, gdy uważacie Państwo, że zebrane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, nie chcecie Państwo, aby dane zostały usunięte w sytuacji, gdy przetwarzanie danych zostało uznane za niezgodne z prawem lub gdy dane osobowe nie są już potrzebne lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu, a występowanie uzasadnionych podstaw do przetwarzania jest przedmiotem ciągłych rozważań, możecie Państwo żądać ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo także w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, przesyłania materiałów promocyjnych, tworzenia profilu lub w celu badania rynku. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, możecie Państwo w każdym czasie ją wycofać.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, możecie Państwo (w sposób właściwy i zgodny z obowiązującym prawem) wykonywać wskazane prawa poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem punktów kontaktowych wskazanych w materiałach reklamowych oraz w niniejszej Polityce. W niektórych sytuacjach, w szczególności, jeżeli życzycie sobie Państwo usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie w dalszym ciągu świadczyć Państwu naszych usług. Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi do zarządzania profilem w wyżej wymienionych celach, jako że narzędzia te często zapewniają bezpośredni dostęp do danych osobowych i umożliwiają efektywne zarządzanie nimi.

Należy pamiętać, że Amer Sports, aby spełnić Państwa wnioski, o których mowa powyżej, będzie musiało Państwa zidentyfikować i w związku z tym może prosić o dodatkowe informacje. Należy mieć także na uwadze, że obowiązujące prawo może zawierać ograniczenia oraz inne postanowienia, które odnoszą się do Państwa praw opisanych powyżej.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORU

W przypadku, gdy w Państwa ocenie działania Amer Sports związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych lub jeżeli Amer Sports niewystarczająco zapewniło realizację Państwa praw, możecie Państwo złożyć skargę do miejscowego organu nadzoru odpowiedzialnego za kwestie związane z ochroną danych.

 

ADMINISTRATORZY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE

Administratorami danych, odpowiedzialnymi za przestrzeganie mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych, są (odpowiednio):

1) Amer Sports Corporation

Konepajankuja 6

00511 Helsinki

Finlandia

 

oraz/ lub

2) odpowiednia spółka, należąca do grupy Amer Sports, do której należy strona internetowa, program, produkt lub usługa, z której Państwo korzystacie (nazwa oraz adres dostępne w czasie zakupu lub procesu rejestracji)

oraz/ lub (odpowiednio),

3) odpowiednia spółka, należąca do grupy Amer Sports, która wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego lub podobnych celach (nazwa oraz adres znajdują się w otrzymanych przez Państwa materiałach reklamowych).

 

Możecie Państwo skontaktować się z wyżej wskazanymi administratorami danych w sposób określony na ich stronach internetowych lub pod poniższym adresem:

 

Amer Sports Corporation

c/o Legal

Konepajankuja 6

00510 Helsinki

Finlandia

 

ZMIANY DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Amer Sports zastrzega sobie prawo do okresowego uaktualniania i wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli zmiany obejmują nowe cele przetwarzania, Amer Sports zawiadomi Państwa wcześniej o takich zmianach oraz, tam gdzie to konieczne, poprosi Państwa o wyrażenie zgody.

PRAWA W KALIFORNI

MIESZKAŃCY KALIFORNII (opis praw dot. ochrony prywatności w Kalifornii – zgodnie z kalifornijską ustawą o prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA)). Zapisy niniejszego rozdziału uwzględniają w pełni Politykę prywatności, o której mowa powyżej, tak jakby była ona w pełni przedstawiona poniżej. Uprawnienia wynikające z CCPA mają uzupełniać prawa w niej uwzględnione.
Prawo do wiedzy/dostępu

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo złożyć stosowny wniosek w kwestiach takich jak:

(1) Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na ich temat.
(2) Kategorie źródeł, z których pochodzą dane osobowe.
(3) Cel biznesowy lub komercyjny zbierania lub sprzedaży danych osobowych.
(4) Kategorie osób trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.
(5) Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na temat użytkownika.

Prosimy pamiętać, że firma z grupy Amer Sports może chcieć zidentyfikować użytkownika i poprosić o dodatkowe informacje w celu realizacji jego żądania. Żądanie można złożyć pod bezpłatnym numerem telefonu lub skorzystać z internetowego formularza podanego poniżej. W obu przypadkach może być konieczne podanie nam swojego adresu e-mail. Przyjęcie żądania zostanie potwierdzone w ciągu 10 dni. Po weryfikacji tożsamości zrealizujemy żądanie. Nie będziemy jednak przekazywać żadnych informacji, które naszym zdaniem mogą być przedmiotem oszustwa.

Aby złożyć żądanie otrzymania danych, należy zadzwonić pod numer: +48223079988

lub przesłać żądanie za pośrednictwem naszego formularza internetowego (tutaj)

- W trakcie składania żądania, przed wypełnieniem pól prosimy wybrać temat [Topic] „Firma” [„Company”] i podtemat [Sub-topic] „Zarządzanie danymi osobowymi” [„Personal Data Management”]. W polu „Wprowadź pytanie” [„Enter Question”] prosimy wskazać opcję „Prawo do wiedzy” [„Right to Know”].

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych zebranych lub przechowywanych przez Amer Sports.

Prosimy pamiętać, że firma z grupy Amer Sports może chcieć zidentyfikować użytkownika i poprosić o dodatkowe informacje w celu realizacji jego żądania. Żądanie można złożyć pod bezpłatnym numerem telefonu lub skorzystać z internetowego formularza podanego poniżej. W obu przypadkach może być konieczne podanie nam swojego adresu e-mail. Przyjęcie żądania zostanie potwierdzone w ciągu 10 dni. Po weryfikacji tożsamości zrealizujemy żądanie. Nie będziemy jednak przekazywać żadnych informacji, które naszym zdaniem mogą być przedmiotem oszustwa.

Aby złożyć żądanie usunięcia danych, należy zadzwonić pod numer: +48223079988 lub przesłać żądanie za pośrednictwem naszego formularza internetowego (tutaj)

- W trakcie składania żądania, przed wypełnieniem kolejnych pól prosimy wybrać temat [Topic] „Firma” [„Company”] i podtemat [Sub-topic] „Zarządzanie danymi osobowymi” [„Personal Data Management”]. W polu „Wprowadź pytanie” [„Enter Question”] prosimy wskazać opcję „Prawo do usunięcia danych” [„Right to Deletion”].

Uwaga: aby mieć pewność, że dane osobowe zostaną całkowicie usunięte, prosimy usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki (zob. Polityka dotycząca plików cookie ) i wycofać zgodę w centrum preferencji plików cookie (tutaj).

Nie sprzedawać moich informacji

Użytkownikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo do zażądania od firmy zajmującej się sprzedażą danych osobowych podmiotom trzecim niesprzedawania dotyczących jego danych. Jest to prawo do rezygnacji ze sprzedaży. Pojęcie „sprzedaż” w rozumieniu CCPA jest szeroko zdefiniowane i może obejmować udostępnianie danych w celu uzyskania dowolnej korzyści ekonomicznej.

Amer Sports udostępnia dane użytkownika usługodawcom i innym upoważnionym podmiotom trzecim, jak określono w Polityce prywatności powyżej. W zakresie, w jakim dany podmiot trzeci nie jest uznawany za usługodawcę w rozumieniu CCPA lub CCPA jest interpretowana w taki sposób, że dowolne działanie Amer Sports stanowi „sprzedaż”, „sprzedawanie” albo w inny sposób prowadzi do uzyskania korzyści ekonomicznych z udostępniania danych osobowych użytkownika zgodnie z opisem podanym w niniejszej Polityce prywatności, jak również w zakresie, w jakim użytkownik nie życzy sobie, abyśmy udostępniali przedmiotowe dane, zachęcamy do złożenia stosownego żądania przy wykorzystaniu metod wskazanych poniżej.

Prosimy pamiętać, że firma z grupy Amer Sports może chcieć zidentyfikować użytkownika i poprosić o dodatkowe informacje w celu realizacji jego żądania. Żądanie można złożyć pod bezpłatnym numerem telefonu lub skorzystać z internetowego formularza podanego poniżej. W obu przypadkach może być konieczne podanie nam swojego adresu e-mail. Przyjęcie żądania zostanie potwierdzone w ciągu 10 dni. Po weryfikacji tożsamości zrealizujemy żądanie.

Aby przesłać żądanie „Nie sprzedawać moich informacji”, należy zadzwonić pod numer: +48223079988

lub przesłać żądanie za pośrednictwem naszego formularza internetowego (tutaj)

- W trakcie składania żądania, przed wypełnieniem kolejnych pól prosimy wybrać temat [Topic] „Firma” [„Company”] i podtemat [Sub-topic] „Zarządzanie danymi osobowymi” [„Personal Data Management”]. W polu „Wprowadź pytanie” [„Enter Question”] należy również wskazać opcję „Nie sprzedawać moich informacji” [„Do not Sell My Info”].

Uwaga: aby mieć pewność, że dane osobowe nie zostaną sprzedane/przekazane innemu podmiotowi, należy usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki (zob. Polityka dotycząca plików cookie ) i wycofać zgodę w centrum preferencji plików cookie (tutaj).

Dotyczy tylko NIELETNICH W KALIFORNII: Patrz DANE DOTYCZĄCE NIELETNICH powyżej.

Firmy nie mogą sprzedawać danych osobowych użytkowników spoza przedziału wiekowego 13-16 lat. W przypadku osób młodszych konieczne jest uzyskanie zgody rodzica na sprzedaż/udostępnianie ich danych. Jest to prawo do wyrażenia zgody. Osoby w wieku 13-16 lat mogą wyrazić zgodę, zgadzając się na stosowanie plików cookie w naszym centrum preferencji plików cookie (tutaj). Nie angażujemy osób, które nie mają jeszcze 13 lat, do żadnych transakcji – ani przy pomocy śledzenia plikami cookie, ani w inny sposób.

Prawo do niedyskryminacji ze względu na korzystanie z praw dotyczących prywatności w Kalifornii

Dyskryminacja – Użytkownikowi przysługuje prawo do niedyskryminacji ze względu na korzystanie z uprawnień wynikających z prawa stanu Kalifornia.

Upoważniony przedstawiciel

Użytkownik ma prawo wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia żądania na podstawie CCPA w jego imieniu. Amer Sports zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu, że przedstawiciel ten faktycznie posiada upoważnienie użytkownika.

CONTACT

Atomic Austria GmbH
Atomic Straße 1
A-5541 Altenmarkt
T: +43 6452 3900-0
F: +43 6452 3900-120
​info@atomic.com
www.atomic.com

PROJECT MANAGEMENT, DESIGN & PROGRAMMING

Agentur LOOP New Media GmbH
Siezenheimerstraße 39C
A-5020 Salzburg
office@agentur-loop.com
http://www.agentur-loop.com