Terms and Conditions

Köpvillkor

Version 2018-1; giltiga från och med 12.06.2018.

Dessa köpvillkor gäller när du som konsument beställer Atomic-produkter (”produkt” eller ”produkter”) från www.atomic.com/en-se/ (”Online Store”) och Amer Sports Sverige AB, ett svenskt företag med organisationsnummer 556571-3822, och huvudkontor på adressen Åsboholmsgatan 16, SE-50451 Borås.

När ord som ”vi”, ”vår”, ”oss” eller liknande används i dessa köpvillkor avses ovan angivna företag.

1. Om dessa köpvillkor

Dessa köpvillkor tillämpas endast på köp från vår Online Store.

Observera att vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra köpvillkoren. Köpvillkorens ikraftträdandedatum anges ovan. Eventuella ändringar av köpvillkoren tillämpas på beställningar gjorda från och med den angivna ikraftträdandedagen.

NÄR DU GENOMFÖR EN BESTÄLLNING INNEBÄR DET ATT DU GODKÄNNER ATT BLI BUNDEN AV VÅRA KÖPVILLKOR.

2. Att göra en beställning

Beställningar får endast göras av konsumenter (dvs. fysiska personer som gör beställningen huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Vi godkänner inte beställningar som görs av företag, organisationer, andra juridiska personer eller enskilda näringsidkare.

För att kunna köpa en produkt måste du:

 • uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och annan obligatorisk information
 • ha fyllt 18 år, samt
 • ha en leveransadress i Sverige.

För att köpa skidbindningar måste du även lämna följande information som krävs för att montera bindningarna på dina skidor:

 • ålder
 • nivå på åkskicklighet
 • längd (centimeter)
 • vikt (kilogram)
 • längden på sulan på de pjäxor som ska användas med bindningarna (millimeter), samt
 • hur du önskar att bindningarna placeras.

VÄNLIGEN NOTERA ATT DINA SKIDBINDNINGAR INTE STÄLLS IN AV OSS OCH ATT DET ÄR DITT ANSVAR ATT SE TILL ATT SKIDBINDNINGANA STÄLLS IN OCH TESTAS AV EN YRKESKUNNIG EXPERT INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN.

Om du skapar ett konto med personlig användaridentifikation och lösenord är du skyldig att du hela tiden hålla ditt lösenord skyddat och inte uppge det till någon annan. Du är personligt ansvarig för alla köp gjorda med din användaridentifikation och ditt lösenord.

3. Beställning och avtal

Enligt dessa köpvillkor utgör din beställning ett erbjudande (anbud) att köpa de produkter du anger i din beställning. Alla beställningar måste skilt godkännas av oss.

Vi förbehåller oss rätten att enligt vårt eget godtycke avstå från att godkänna beställningar som är särskilt avvikande, beställningar som vi misstänker att inte är gjorda i god tro, beställningar som inte är gjorda av privata personer samt beställningar av anpassade produkter i det fallet att alla komponenter inte finns tillgängliga. Vi är inte skyldiga att motivera våra beslut.

Efter att vi mottagit din beställning kommer vi, om vi godkänner beställningen, att skicka en orderbekräftelse med ditt beställningsnummer och uppgifter om de produkter du beställt per epost.

Bindande avtal om köp har ingåtts när du mottagit orderbekräftelsen.

Du ansvarar för riktigheten av de uppgifter du lämnar oss.

Epostmeddelandet med orderbekräftelsen är ditt bevis på att det genomförda köpet. Du bör spara detta meddelande eftersom vi inte kommer att arkivera avtalet. 

4. Pris, frakt, avgifter och skatter

Priset för en produkt är det pris som var gällande vid tidpunkten för din beställning och som anges i orderbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra priser utan att underrätta dig. Prishöjningar gäller enbart beställningar gjorda efter att prisändringen genomförts.

Det angivna priset för produkterna inkluderar moms och/eller andra tillämpliga skatter men inte kostnader för frakt.

Fraktkostnader och där tillhörande moms och/eller andra skatter anges i vår Online Store i samband med beställningsprocessen samt i orderbekräftelsen.

5. Leverans

Vi levererar endast inom Sverige med följande begränsningar:

 • postboxar
 • kriminalvårdsanstalter.

Du kan välja mellan följande leveransformer:

Standard: leveranstid beräknas till mellan tre (2) och fem (4) arbetsdagar

Express: leveranstid beräknas till mellan en (1) och två (3) arbetsdagar

Leveranstid och det leveranssätt du valt anges i orderbekräftelsen.

Leveranstiden ska inte överstiga 30 dagar om du inte uttryckligen godkänt senare leverans.

Om du har beställt en anpassad produkt kommer den tid som krävs för att göra den aktuella anpassningen att läggas till leveranstiden. Leveranstiden för dessa produkter är högst fyrtiofem (45) dagar.

Om du fördröjer leveransen på ett oskäligt sätt; senarelägger mottagandet av din leverans efter att vi har meddelat dig att vi har försökt leverera de beställda produkterna till dig eller om du har uppgett en felaktig leveransadress vilket resulterar i att leveransen inte kan fullgöras kommer försändelsen att returneras till oss. Om produkten under sju dagar förblir olevererad efter det första leveransförsöket och därefter returneras till oss har vi rätt att häva avtalet. I dessa fall gör vi en återbetalning i enlighet med avsnitt 9 nedan.

Vi är inte ansvariga för dröjsmål som beror på omständigheter utom vår kontroll som vi skäligen inte kunnat förutse vid avtalets ingående och vars följder vi skäligen inte kunde ha undvikit eller överkommit.

Vi ber dig att undersöka försändelsen så snart som möjligt efter leveransen för att säkerställa att produkterna inte är skadade och att leveransen är komplett. Om någon produkt är skadad eller du inte fått alla produkter du beställt ska du utan dröjsmål kontakta vår [kundtjänst].

6. Tillgänglighet av produkter 

Vi garanterar inte att en produkt finns tillgänglig när du vill beställa den. Med undantag av om vi accepterat din order beträffande en viss produkt, förbehåller vi oss rätten när som helst ändra en produkt eller att sluta tillhandahålla den. 

7. Lämplighet och produktinformation

Vi ber dig att säkerställa att den produkt du avser beställa är lämplig för just ditt tilltänkta användningsändamål. Vi rekommenderar att du tar del av den information om produkten som finns tillgänglig på vår Online Store för att säkerställa att produkten är lämplig för ditt anvädningsändamål. Om det vid tidpunkten för beställningen skulle finnas avvikande eller motstridig information på andra webbplatser (eller motsvarande informationskälla) har informationen på Online Store företräde.

8. Betalning

Betalningen kan göras med:

 • Visa
 • MasterCard
 • PayPal och
 • banköverföring.

Alla betalningar kommer att genomgå en säkerhetskontroll. Du kan därmed bli kontaktad i syfte att bekräfta riktigheten av de uppgifter du lämnat.

9. Ångerrätt och returnering

Vad som sägs om retur och återbetalning gäller bara för produkter som köpts från vår Online Store.

Ångerrätt:

Du har som konsument (d.v.s. om du är en fysisk person och gjort beställningen huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet) rätt att ångra ditt köp och frånträda avtalet 14 dagar från den dag då du fått produkten i din besittning förutsatt att du meddelar oss om ditt beslut t.ex. på vår online plattform https://shop.atomic.com/en-se/return. Om din beställning avser flera varor räknas ångerfristen från den dag då du erhöll den sista produkten eller den sista delen av produkten (om produkten levererats i delar).

För att utnyttja din ångerrätt, vänligen fyll i vår online ångerblankett som finns på https://shop.atomic.com/en-se/return. Alternativt kan du använda det modellformulär som bifogats dessa köpvillkor som bilaga 1 eller kontakta vår kundtjänst.

För att ångra ett köp krävs att produkten är i väsentligt oförändrat skick. Du får alltså inte ha använt eller hanterat produkten på ett sätt som påverkat produktens värde. Du är ersättningsskyldig för värdeminskning om du hanterat produkten i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

VÄNLIGEN NOTERA ATT DU INTE HAR RÄTT ATT ÅNGRA KÖP AV PRODUKTER SOM HAR TILLVERKATS FÖR DIG PERSONLIGEN ELLER PÅ ETT VÄSENTLIGT SÄTT ÄNDRATS EFTER DINA ÖNSKEMÅL (TILL EXEMPEL SKIDOR OCH BINDNINGAR SOM MONTERATS FÖR DIG ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANPASSATS ENLIGT DINA INSTRUKTIONER ELLER SPECIFIKATIONER)

Så snart vi har mottagit ditt meddelande om att du vill häva avtalet kommer vi att skicka en bekräftelse via epost.

Du ska returnera produkten eller produkterna så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att du meddelade oss att du utnyttjar din ångerrätt. Du står för kostnaden för återsändandet av produkten.

Returnering:

Du ska återsända alla tillbehör till produkten i samband med returneringen, inklusive användarmanualer och eventuella gratisgåvor som medföljt leveransen.

Om produkten levererats sampaketerat med andra produkter ska alla sampaketerade produkter returneras. Vänligen hantera den produkt som du avser returnera med aktsamhet och se till att den återsänds i samma skick som du erhöll den.

Packa produkten på ett säkert sätt och se till att ditt ordernummer syns tydligt på försändelsens utsida.

För att säkerställa snabb och säker retur ber vi dig att följa instruktionerna.

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att återbetala din betalning inklusive ursprunglig fraktkostnad (om du betalade för frakten) inom 2 dagar från det att du meddelade oss om utövande av ångerrätten. Om du valde expressleverans återbetalar vi endast det belopp som motsvarar standardleverans. Återbetalningen bekräftas med epost.

Vi kommer att använda det betalningssätt för återbetalningen som du har använt för den inledande affärshändelsen.

Om du returnerar (1) produkter som inte omfattas av din lagstadgade ångerrätt, (2) produkter som minskat i värde till följd av din hantering av produkten (utöver vad som krävs för att du skulle kunna fastställa produktens egenskaper eller funktion), (3) bara delar av sampaketerade produkter eller delar eller tillbehör saknas, eller (4) om du på något annat sätt inte varit aktsam när du hanterat produkten förbehåller vi oss rätten att antingen inte godkänna din retur eller göra avdrag på den återbetalning som ska göras till dig för produktens värdeminskning i den omfattning som tillåts i gällande lag.

Annan returnering:

Om produkterna du erhållit inte motsvarar de du beställt eller om din leverans är inkomplett eller har skadats i transporten ber vi dig att utan dröjsmål kontakta vår kundtjänst per e-post eller per telefon.

10. Garantier och lagliga rättigheter

Vi svarar för produkten i enlighet med svensk lag.

Vi ger en garanti för produkten i enlighet med vad som anges på vår webbplats i vår [Garantipolicy].

VÄNLIGEN NOTERA ATT DET SOM SÄGS OM VÅRA GARANTIER INTE ÄR AVSETT ATT PÅVERKA, BEGRÄNSA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄNDRA DE RÄTTIGHETER DU HAR ENLIGT LAG.

Om du anser dig ha rätt till att få garantiarbeten utförda, ska du utan dröjsmål kontakta vår [kundtjänst].

11. Personuppgifter

Den [Integritetspolicy] som finns tillgänglig på vår hemsida och de villkor som anges i dessa köpvillkor gäller för de personuppgifter som du lämnar i samband med att du gör en beställning. För att göra en beställning i vår Online Shop krävs det att du godkänner vår Integritetspolicy och att vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna [Integritetspolicy].

Vi kommer att vidta de rimliga åtgärder som skäligen kan krävas för att säkerställa att uppgifter om din beställning och din betalning är säkra. Vi kan dock inte garantera att utomstående inte får otillbörligt tillträde till dina uppgifter då du använder vår webbsida.

12. Vårt ansvar

Vårt ansvar är begränsat till vad som anges i dessa köpvillkor samt till vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. Vi har inga skyldigheter och tar inget ansvar utöver vad som anges i dessa köpvillkor.

Du ska följa de instruktioner som du fått om produkten (inklusive instruktioner, användarhandböcker och -manualer som levererats med produkten). Vi friskriver oss allt ansvar som hänför sig till skador som förorsakats av att produkten använts i strid med våra instruktioner.

Du ska försäkra dig om att produkten du beställer lämpar sig för ditt avsedda ändamål. Vi ansvar inte för att en produkt är lämplig för ditt avsedda syfte försåvitt du inte underrättat oss om vilket detta syfte är innan avtalet ingicks och att vi uttryckligen godtagit att vi ansvarar för att produkten är ändamålsenlig för sådant syfte.

Vi garanterar inte att vår Online Store fungerar utan avbrott och felfritt eller att webbplatsen eller servern som den ligger på är fria från virus eller buggar. Vi svarar inte heller i det fallet att uppgifterna eller innehållet helt eller delvis förändras eller förstörs.

Vi friskriver oss från varje form av skada som hänför sig till näringsverksamhet.

Utformning av anpassade produkter:

Vi gör vårt bästa för att dina önskemål gällande det personliga innehållets utformning på den anpassade produkten uppfylls. Vi kan emellertid vara tvungna att på grund av tekniska orsaker göra ändringar i produktens utformning och det personliga innehållet (t.ex. komprimera bilder i enlighet med produktens mått).

Vi friskriver oss från allt ansvar gällande lagenligheten av det personliga innehållet du har sänt oss. Du ansvarar ensam för att dina foton, bilder och texter inte bryter mot gällande lagar eller förordningar samt inte inkräktar på tredje parts rättigheter (i synnerhet integritetsskydd, upphovsrätt mm.). Ifall vi misstänker att det personliga innehållet bryter mot gällande lagar eller förordningar eller inkräktar på tredje parts rättigheter förbehåller vi oss rätten att inte godkänna det personliga innehållet samt att säga upp avtalet.

13. Allmänt 

Online Store får användas enbart för lagliga ändamål och på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning.

Om något eller några villkor i dessa köpvillkor skulle anses vara ogiltiga, olagliga eller icke-verkställbara ska det aktuella villkoret eller de aktuella villkoren verkställas i den utsträckning som tillämplig lag godkänner giltigheten, lagligheten och verkställbarheten. De övriga villkoren ska fortsätta vara gällande.

14. Kundtjänst

Vår Kundtjänst hjälper dig med frågor som berör beställningar från vår Online Store. Du kan kontakta oss per epost på adressen consumerservice-se-sv@atomic.com.

15. Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på dessa köpvillkor. Tvister med anledning av dessa köpvillkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Vid tvister med anledning av dessa köpvillkor har du i egenskap av konsument även rätt att vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr.