Podmínky a pravidla

Účelem těchto Podmínek účasti v „Soutěži o Audi Q3 Sportback“ („Podmínky soutěže“) je úplná úprava pravidel této soutěže, která jsou pro účastníky a pořadatele závazná. Podmínky Soutěže jsou k dispozici na stránce pořadatele Soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je AMER SPORTS Czech Republic s.r.o., V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 21384, IČ: 496 17 109, („pořadatel“),  za podpory společnosti Atomic Austria GmbH, Atomic Strasse 1, A-5541 Altenmarkt im Pongau, Rakousko. https://www.atomic.com/imprint

PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěž probíhá výlučně na základě těchto Podmínek soutěže a všeobecně platných právních předpisů České republiky.

Podmínky soutěže jsou, po jejich schválení účastníkem, pro účastníka závazné. Mohou být změněny jen písemnými dodatky, které budou k dispozici na stránce pořadatele soutěže.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky a plnou právní způsobilostí, při splnění veškerých podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Podmínkami soutěže.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se koná v době od 9.11.2020 2020 (00:01 hod) do 31.3.2021 (24:00 hod.).

ÚČAST V SOUTĚŽI

Účast v soutěži je bezplatná a nezávislá na nákupu zboží a služeb. Účastnit se vícekrát není povoleno.

Chcete-li se zúčastnit Soutěže, musíte vyplnit a odeslat formulář, který se nachází na stránkách www.atomic.com/audi a dát „To se mi libí“ Facebookové stránce ATOMIC SKIING CZ. V rámci formuláře je nutné vyplnit jméno a příjmení, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, datum narození a zemi.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli účastníka a určit nového výherce již udělené ceny, pokud takový účastník prokazatelně porušil pravidla soutěže. Jako porušení pravidel se bere ovlivňování soutěže z vnější, manipulace s výsledky či jiné nevhodné chování.

Pro účast v Soutěži je povinný souhlas s Podmínkami soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCE SOUTĚŽE

Výherce bude určen na základě vylosování.  Vylosování výherce proběhne podle principu náhodnosti a to do dvou týdnů od konce soutěže. Výherce bude informován o výhře pořadatelem  do 30 dnů ode dne losování a to e-mailem, který výherce zadal při přihlášení do soutěže, kde budou uvedeny další podrobností, jako je místo a způsob předání výhry („Oznámení o výhře“). Výherce musí pořadateli do pěti dnů ode dne doručení Oznámení o výhře sdělit, zda výhru přijímá („Oznámení o přijetí výhry“). Výhru lze předat pouze v případě, že vítěz výhru  přijal.  Pokud v této lhůtě výherce neoznámí přijetí výhry, bude vylosován nový výherce.

Jméno výherce bude zveřejněno na www.atomic.com. Přihlášením se do soutěže jako účastník souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména v případě, že budete vylosován jako výherce. Svůj souhlas však můžete kdykoliv v průběhu soutěže, až do zaslání Oznámení o přijetí výhry, písemně odvolat.

VÝHRA

V této soutěži bude udělena  jedna výhra. Výhrou soutěže je zcela nové Audi Q3 Sportback 35 TDI qu. Exteriér řady S, motor s výkonem 110 kW (150 k) a maximální rychlostí až 207 km / h.

Výhra je osobní, nevyměnitelná, nepřenosná a nevratná. Není k dispozici žádná alternativa v hotovosti, s výjimkou případů, kdy se výhra (nebo její část) stane nedostupnou z důvodu okolností mimo kontrolu pořadatele. V takovém případě může pořadatel nabídnout výherci alternativní výhru stejné, nebo vyšší peněžní hodnoty.

Výherce bere na vědomí, že je výhradně odpovědný za všechny příslušné daně související s jeho přijetím ceny.

Výhra  se uděluje „jak stojí a leží“ a pořadatel, ani žádná z jeho přidružených společností či jiných osob neposkytuje s ohledem na výhru žádné náhrady, ani záruky jakékoli povahy.

Právní vymáhání výhry a možnost peněžní výplaty jsou vyloučeny.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník si je vědom, ž v rámci soutěže budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správcem osobních údajů účastníků soutěže je pořadatel. Zpracování osobních údajů účastníka bude probíhat jednak pro účely související s organizací a průběhem soutěže a to v rozsahu nezbytném k plnění povinností vyplývajících z těchto podmínek a jednak pro účely přímého marketingu (sdílení reklamního a informačního materiálu).  Účastníci uvedou svoje osobní údaje dobrovolně a po celou dobu trvání soutěže mají právo na přístup k těmto údajům, jejich změnu, mohou požadovat jejich odstranění či opravu a mohou podat námitku proti jejich zpracování. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to výslovně pokud jde o zpracování pro marketingové účely, bude účastníkem potvrzeno na přihlašovacím formuláři a je pro účast v soutěži nezbytné.

Údaje mohou být předány společnosti Atomic Austria GmbH a společnosti Porsche Austria GmbH.

Přihlášením se k odběru novinek týkajících se značky Audi v rámci vyplnění osobních údajů při přihlášení do soutěže, souhlasíte se zasláním vašich osobních údajů společnosti Porsche Austria GmbH, A-5021 Salzburg, Louise-Piech Straße 2 s tím, že Porsche Austria GmbH ručí za dodržení ochrany osobních údajů.

Osobní údaje související s organizací a průběhem soutěže se budou uchovávat po dobu konání soutěže a po dobu případného promlčení nároků plus jeden rok za účelem zajištění relevantních údajů pro případ zahájení uplatnění příslušných nároků.  Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány po dobu 60 měsíců.

Vaše údaje budou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákony o ochraně osobních údajů, zejména Nařízením EU č.2016/679 (GDPR).

Další informace o osobních údajích zpracovávaných pořadatelem můžete získat na e-mailové adrese: info@atomic.com, kde  můžete požádat o opravu, vymazání nebo zablokování. Pokud budete mít námitky proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, může je vznést rovněž na výše uvedené e-mailové adrese.

Každý účastník má právo podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 420 234 665 111, web: www.uoou.cz).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré informace o soutěži mohou účastníci získat kontaktováním pořadatele, a to zasláním zprávy elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby pořadatele, tj. marketing.czech@amersports.cz.  Odpovědi se budou poskytovat zpravidla do 3 pracovních dní.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí účastí v této soutěži, nebo prostřednictvím výhry.

Případné spory, nebo nesouhlas vyplývající z této soutěže, které se nepodaří vyřešit jednáním mezi stranami, může účastník předložit příslušnému soudu.